Website Cookie Policy

CNT LÜKS TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

“AUTHENTİC SECONDS”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak ticari faaliyetlerimizi yürüttüğümüz www.authenticseconds.com web sitesi ve/veya “Authentic Seconds” isimli mağazamız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlanmakta olup kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK” veya “Kanun”) kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel veriler İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir.

Aşağıda CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgileri        : Adınız, Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız, Fotoğrafınız   

 • İletişim Bilgileri        : Cep Telefonu Numaranız, Üyelik Hesabınıza Eklediğiniz Adresleriniz, E-Posta Adresiniz

 • Müşteri İşlem Bilgisi        : Sipariş, Teslimat İşlem Bilgileriniz, Alışverişlerinizle İlgili Gerçekleşen İşlem Geçmişi Bilgisi, Talep Ve Şikayet Bilgileriniz, İletişim Tercihleriniz, Tercih Edilen Ürün Bilgileriniz, Üyelik Puan Bilgileriniz

 • İşlem Güvenliği Bilgisi    : Ip Adresi Bilgisi, Kullanıcı Adı Ve Şifre Bilgileri, Çerez Bilgileri, İnternet Erişim Log Bilgileri

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlar İle Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarnamelerde Yer Alan Bilgiler, Yasal Bilgi Taleplerine Verilen Cevaplarda Yer Alan Bilgiler

 • Finansal ve Banka Bilgileri    : Ödeme Ve Fatura Bilgileriniz, Banka Kartı Veya Kredi Kartı Bilgileriniz, IBAN Bilgisi

 • Pazarlama Bilgisi        : Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Yararlanılan Kampanya Bilgileri, Profilleme Ve Segmentasyon Bilgileriniz, Çerez Kayıtları

 • Talep Yönetimi Bilgisi

 • Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Bu durumlar aşağıdaki gibi sayılmıştır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, halleridir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan ve CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) tarafından sağlanan hizmet, ticari faaliyetlerine ve dahi kanuni gerekliliklere bağlı olarak farklılık gösterebilen her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak kişisel veri envanterine göre ve Veri Güvenliği Politikası kapsamında işlenecektir İlgili Kişilere ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. www.authenticseconds.com ve/veya Authentic Seconds mağazalarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek,

 2. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 3. Başta, CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (“Authentic Seconds”) (“Şirket”)  her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,

 4. Mağazadan ve/veya web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama ve reklam süreçlerini yürütmek, pazarlama ve analiz çalışmalarını yürütmek, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütmek,

 5. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek,

 6. Müşteri ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek,

 7. Finans ve muhasebe süreçlerini denetlemek ve yürütmek,

 8. Şirketin iş faaliyetlerini denetlemek ve yürütmek,

 9. Faturalandırma süreçlerini yürütmek,

 10. Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibini yapmak,

 11. Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek,

 12. İletişim faaliyetlerini yürütmek,

 13. Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,

 14. Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek

 15. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmakla birlikte yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 16. Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

 17. Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

 18. CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek, amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketimize bağlı “Authentic Seconds” mağazamız, müşterilerimizin, çalışma adaylarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmekte olup; bu sebeple mağazamızı ziyaret eden kişilerin kimi zaman görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilebileceği ve kamu güvenliğinin sağlanması adına mevzuat gereği başta idari ve adli mercilerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verileceği, onlarla bu görüntülerin paylaşılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, CNT Lüks Tüketim Malları İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (“Authentic Seconds”) (“Şirket”) müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.